ЗА КОНТАКТИ
Гр. Варна
ж.к. "Вл. Варненчик"
ул. "Д. Дончев - Доктора" 10

тел. 052 510 690 - Директор
тел. 052 510 692 - Счетоводство

E-mail: patriarha@abv.bg 


 

 

 

 

 

 


ОУ "Св. Патриарх Евтимий" е училище със своя определена визия в сферата на образованието - многообразие от специализирани паралелки, секции и свободноизбираеми форми на обучение.
 


Ред и правила за прием в първи класОУ „Свети Патриарх Евтимий”

ЗАПОВЕД
РД 07 178
21.01.2013 г. , Варна

На основание Решение на ПС, взето с Протокол № 30/10 от 21.01.2013 г.
актуализация на ПС от18.03.2013г.

                                                  О П Р Е Д Е Л Я М:

Следния график за дейностите и критериите за приема в І клас за учебната 2013/2014 г., в ОУ “Св. Патриарх Евтимий”

І Необходими документи
1.
ЗАЯВЛЕНИЕ  от родителя
2.Копие от АКТ ЗА РАЖДАНЕ на детето
3.Адресна регистрация
ІІ. Документите ще се приемат в канцеларията на училището  от 8.30  – 15.30 часа  до 31.05.2013 г.

ІV.Критерии за прием когато броя подадени молби надвишават капацитетните възможности и кадровото осигуряване на училището:
                        1. Наличие на деца в семейството, обучаващи се в училището;

                        2. Деца, завършили подготвителна група в училището;

                        3. Деца, живеещи в района на училището и включени в списъка на  Общината;
                        4. Деца на учители и служители в училището.
                        5.Деца на заселили се семейства в новопостроените жилищни блокове в района на училището.Забележка: След издаване на Удостоверения за завършена подготвителна група от ДГ, родителите следва да представят оригиналите в канцеларията на училището –в срок от 01.06.2013 г. дo 10.06.2013 г. 

 Добромир Кукушков
Директор

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”


РЕД И ПРАВИЛА
за прием на ученици в първи клас
2013-2014 учебна година

            1. Децата постъпват в първи клас на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
            2. Родителите / настойниците подават в училището заявление до директора и представят оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище в периода 01.06.-10.06.2013 г.

            3. В случай, когато детето не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас родителите следва да предоставят служебна бележка издадена от РИО-Варна.

            4. Училищното обучение може да започне и по-късно от 7-годишна възраст след писмена молба на родителите или настойниците и с решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието.

            5. В случаите, когато броя подадени молби надвишават капацитетните възможности, кадровото осигуряване на училището и броя паралелки , определени от директора , се прилагат следните критерии за прием:
                        5.1. Наличие на деца в семейството, обучаващи се в училището;

                        5.2. Деца, завършили подготвителна група в училището;

                        5.3. Деца, живеещи в района на училището и включени в списъка на     Общината;
                        5.4. Деца на учители и служители в училището;
                        5.5 Деца на заселили се семейства в новопостроените жилищни блокове в района на училището;

                        6. Записване на приетите ученици се извършва в периода 01.06.-10.06.2013 г. с представяне на оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище.

           

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
по приема на ученици в първи клас на ОУ”Св.П.Евтимий”-Варна


дейност
срок1.

Подаване на заявления

До 31.05.2013 г.
2.

Записване на приетите ученици

01.06.-10.06.2013 г.
3.

Оповестяване списъците на приетите ученици

15.06.2013г.
4.
Изнасяне на списъците по паралелки
26.08.2013 г.
        

Добромир Кукушков
Директор
 © Created and Powered by Studio IDA